Вимоги до апаратного забезпечення

В якості технічних засобів навчання використовуються апаратні та програмні можливості лабораторій №129, 130.


Додаток

Питання для модульного контролю

Блок змістових модулів 1. Системи обробки інформації

Змістовий модуль 1.Класифікація систем обробки інформації

 1. Види інформації
 2. Сучасні технології збирання інформації
 3. Сучасні технології обробки інформації
 4. Сучасні технології зберігання інформації
 5. Кольорове охоплення і кольорові моделі.
 6. Засоби каталогізації зображень.
 7. Етапи оволодіння новим програмним продуктом
 8. Етапи роботи над документом
 9. Характеристики текстових редакторів
 10. Сучасний стан ринку текстових редакторів
 11. Word Pad
 12. Notepad
 13. Параметри сторінки документа в MS Word
 14. Методи представлення документу в MS Word. Робота з кількома документами.
 15. Засоби пошуку і заміни. Відміна дії помилкових команд в MS Word
 16. Параметри шрифту і абзацу в MS Word
 17. Форматування з допомогою лінійки. Автоматизація форматування в MS Word.
 18. Колонтитули. Вставка дати і Вимоги до апаратного забезпечення часу. Нумерація сторінок.
 19. Таблиці в MS Word.
 20. Робота з об‘єктами в MS Word.
 21. Автофігури в MS Word та їх параметри.
 22. Дії з авто фігурами в MS Word.
 23. Обробка зображень в MS Word.
 24. Списки в MS Word.
 25. Стилі в MS Word.
 26. Оформлення тексту в декілька колонок в MS Word.
 27. Перевірка правопису в MS Word.
 28. Шаблони в MS Word.
 29. Робота з версіями документа в в MS Word.
 30. Робота з листами в MS Word.
 31. Розсилка та друк документів в MS Word.
 32. Гіперпосилання в MS Word.
 33. Джерела цифрових зображень.
 34. Класифікація сучасних систем обробки графічної інформації.

Змістовий модуль 2.Системи машинного перекладу

 1. Загальна Вимоги до апаратного забезпечення характеристика систем машинного перекладу.
 2. Порівняльна характеристика електронних словників і систем перекладу.
 3. Види словників в системах машинного перекладу
 4. Налагодження ієрархії словників.
 5. Алгоритм створення перекладу документа.
 6. Ruta-Play.
 7. Види комп’ютерної графіки.
 8. Системи брошурування.
 9. Видавничі системи.

Блок змістових модулів 2. Системи представлення інформації

Змістовий модуль 3. Системи створення презентацій

 1. Системи створення презентацій.
 2. Шаблони слайдів в Power Point.
 3. Алгоритм створення презентації в Power Point.
 4. Налагодження анімації в Power Point.
 5. Оформлення слайду в Power Point.
 6. Бази даних і бази знань.
 7. Електронні таблиці.

Змістовий модуль 4. Представлення інформації на Web-сторінках засобами HTML

 1. Загальна характеристика мережних технологій роботи з інформацією.
 2. Засоби створення Web-сторінок.
 3. Загальна характеристика HTML.
 4. Загальна характеристики тегів HTML-документу.
 5. Загальна Вимоги до апаратного забезпечення характеристика принципів створення HTML-документу
 6. Завдання кольору в HTML-документі.
 7. Структура HTML-документу.
 8. Заголовок HTML-документу.
 9. Тіло HTML-документу.
 10. Засоби створення одноколірного фону HTML-документу.
 11. Використання графічного зображення з файлу в якості фону HTML-документу.
 12. Зв‘язок HTML-документу з іншими документами
 13. Опис сторінки HTML-документу.
 14. Назва HTML-документу.
 15. Escape-послідовності.
 16. Загальна характеристика засобів роботи з таблицями HTML-документу.
 17. Данні та заголовки таблиці HTML-документу.
 18. Атрибути стовпців таблиці HTML-документу.
 19. Атрибути рядків таблиці HTML-документу.
 20. Тіло таблиці HTML-документу.
 21. Загальна характеристика засобів форматування шрифту HTML-документу.
 22. Параметри шрифту за замовчуванням в HTML-документі
 23. Форматування абзацу HTML-документу.
 24. Збереження авторського форматування фрагменту Вимоги до апаратного забезпечення HTML-документу.
 25. Засоби запобігання викривленню HTML-документа внаслідок різниці настроювань браузерів.
 26. Коментарі HTML-документу
 27. Цитати в HTML-документі
 28. Списки HTML-документу.
 29. Засоби створення вкладених списків HTML-документу.
 30. Гіперпосилання в HTML-документах.
 31. Рядок, що біжить в HTML-документі.
 32. Анкори HTML-документу.
 33. Стилі HTML-документу
 34. Форми в HTML-документі.
 35. Апплети.
 36. Скрипти.
 37. Меню HTML-документа
 38. Пошук по ключових словах в HTML-документі
 39. Графіка в HTML-документі
 40. CSS.
Зміст

Стор.

1. Опис навчальної дисципліни……………………………………………….3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни………………………………… 4

3. Програма навчальної дисципліни…………………………………………. 5

4. Структура навчальної дисципліни…………………………………………. 6

5. Теми лабораторних занять……………………………………….…………. 7

6.Самостійна робота…………………………………………………………..... 7

7. Індивідуальні завдання……………………………………………………… 7

8. Методи контролю……………………………………………………………. 8

9. Розподіл балів, які отримують студенти…………………………………… 9

9.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS ……………………………. 9

9.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових Вимоги до апаратного забезпечення балів..………… 10

10. Методичне забезпечення………………………………………………….. 11

11. Рекомендована література………………………………………………… 12

12. Інформаційні ресурси……………………………………………………… 13

Додаток…………………………………………………………………………. 14


Зміни та доповнення

1. Відповідно до робочого навчального плану денної форми навчання на 2013-2014 навч. рік навчальна дисципліна “Системи обробки інформації ” вивчається у 4-му семестрі з наступним розподілом годин за видами занять:

лекції – 18 год.; лабораторних робіт – 18 год., індивідуальна робота – 18 год., самостійна робота – 54 год.

Кількість кредитів – 3.

Загальна кількість годин - 108.

Тижневих годин: - для денної форми навчання:

аудиторних –2;

самостійної роботи студента –3

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2:4.

Відповідно до робочого навчального плану денної форми навчання на 2013-2014 навч. рік навчальна дисципліна “ Системи обробки інформації ” має структуру, що наведена в Вимоги до апаратного забезпечення таблиці 1.

Таблиця 1 – Структура навчальної дисципліни “ Системи обробки інформації ” на 2013-2014 навчальний рік

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л лаб. інд. с.р.
Блок змістових модулів 1. Системи обробки інформації
Змістовий модуль 1.Класифікація систем обробки інформації
Тема 1. Види інформації і класифікація програмного забезпечення для її обробки. -
Тема 2. Текстові редактори.
Тема 3. Робота з серійними і складними документами в Word.
Тема 4. Робота з об‘єктами в Word.
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2.Системи машинного перекладу
Тема 5. Обробка інформації в системах машинного перекладу
Разом за змістовим модулем 2
Блок змістових модулів 2. Системи представлення інформації
Змістовий модуль 3. Системи створення презентацій Вимоги до апаратного забезпечення
Тема 6. Засоби представлення інформації в PowerPoint
Разом за змістовим модулем 3
Змістовий модуль 4. Представлення інформації на Web-сторінках засобами HTML
Тема 7.Представлення інформації на Web-сторінках
Тема 8. Засоби форматування тексту HTML
Тема 9. Засоби HTML для створення документів складної структури
Разом за змістовим модулем 4
Усього годин

Розподіл годин самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “ Системи обробки інформації ” на 2013-2014 навчальний рік відповідно до робочого навчального плану денної форми навчання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Cамостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Системи обробки інформації ” на 2013-2014 навчальний рік для денної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма
Порівняльний аналіз текстових редакторів
Захист Вимоги до апаратного забезпечення інформації при роботі з документами Word
Порівняльний аналіз засобів роботи з об’єктами версій MS Office
Мережні засоби машинного перекладу
Вбудовування в презентації аудіо і відео файлів
Засоби MS Office для розробки Web-сторінок
Засоби забезпечення цілісності і доступності даних на Web-сторінках
Скрипти
Засоби верифікації Web-сторінок
Разом


documentakthijx.html
documentakthpuf.html
documentakthxen.html
documentaktieov.html
documentaktilzd.html
Документ Вимоги до апаратного забезпечення