Ідеї Жан-Жака Руссо

Найвпливовіший діяч Просвітництва Жан Жак Руссо (1712-1778) відомий своїми творами "Думки про походження та основи нерівності між людьми" (1755), "Суспільний договір" (1762), "Еміль, або Про виховання" (1762). Головна тема праць Руссо — доля людини у суспільстві, де існує штучна культура, що заперечує природні властивості окремої особи.

Раціоналізм XVII-XVIII ст. не приділяв уваги чуттєвій діяльності людини як відокремленій від інтелекту та волі. Руссо першим висуває тезу, що чуттєва діяльність, почуття людини є не тільки самостійною чи особливою формою суб'єктивності, а що це є головною формою духовної діяльності. Саме від Руссо починається лінія у філософії, яка висуває на передній план духовного життя неусвідомлені, підсвідомі, інстинктивні цілеспрямовані мотиви Ідеї Жан-Жака Руссо дій особи. Навіть совість та геніальність у Руссо розглядаються як найвищі форми інстинктивності, що відокремлені від розуму. Руссо першим висуває тезу, що розвиток інтелекту порушує природну гармонію, баланс між здатностями індивіда та потребами організму, послаблює природні сили людини.

Вже у першому творі (дисертація "Думки про науки та мистецтво", за яку Руссо отримав премію Діжонської академії) він доводить, що наука та мистецтво з часів Відродження не вдосконалили, а погіршили суспільство. Так, розподіл праці стає причиною порушення природної цілісності та гармонійності людського життя. Спеціалізація перетворює людину на функціонера великого механізму, породжуючи професійний кретинізм особи, робить природні властивості організму залежними від Ідеї Жан-Жака Руссо людей інших професій. Це породжує відчуження людини від самої себе, коли індивідуальність особи протиставляється суспільному місцю індивіда. Згідно з Руссо головна причина людських страждань — протиріччя між реальним станом людини та її природними властивостями, між природою людини та суспільними інститутами, між особистістю та громадянством.

Протиріччя між природою та культурою, згідно з Руссо, не може бути вирішене шляхом повернення до дикого стану. Гармонійність, цілісність буття людини може бути повернена у суспільстві, а не в "чистому природному стані". Джерелом протиріч цивілізації він вважав соціальну нерівність людей, що виникає з приватної власності на землю, знаряддя праці. Загальний шлях подолання суперечностей суспільства Руссо бачив Ідеї Жан-Жака Руссо у зміні системи освіти, методів виховання.

Жодна з форм діалектики не була, мабуть, настільки безпосередньою і доступною для розуміння, як руссоїстська; ні одна не була настільки спотворена надалі, висміяна та неправильно сприйнята. Але вона представляє важливу ступінь у розвитку діалектики Нового часу. Перш ніж суспільство могло стати одним із специфічних предметів діалектики, потрібно було знайти діалектику в цьому специфічному предметі. Руссо впорався з цим завданням в міру умов - на скільки вони дозволяли зробити це; впорався з великим успіхом, що суб'єктивно не ставив це завдання перед собою.

У своїй системі виховання на перше місце Руссо висуває почуття. Саме почуття Ідеї Жан-Жака Руссо людини спрямовують її конкретне волевиявлення. Воля є зовнішньою формою виявлення чуттєвої діяльності суб'єкта. Суспільне буття, таким чином, становить собою специфічну систему переробки, зміни чуттєвої діяльності. Суспільні відносини утворюють те, що спільне усім людям, і, разом з тим, протистоїть інтересам кожної людини окремо. "Між волею усіх та спільною волею часто існують суттєві відмінності. Воля усіх бере до уваги часткові інтереси та сукупність індивідуальних волевиявлень. Коли відняти з цих волевиявлень ті, які взаємно заперечують одне одного, то залишиться спільна воля". У своєму понятті "суспільний договір" Руссо здійснює спробу вирішити протиріччя між штучним та природним. Створюючи суспільний договір, люди втрачають частину Ідеї Жан-Жака Руссо своєї власної свободи, необмежене право на все, що вони, згідно зі своїми чуттями, бажають. Однак під час добровільного вступу в договір індивід сам виявляє своє бажання обмежитися. Тому індивід стає громадянином, істотою, яка виявляє вищий тип свободи, аніж природна свобода, — здатність до самообмеження. За чистої природної свободи організм обмежують лише зовнішні умови, сили природи, інші особи. Тобто така свобода є абсолютною залежністю від зовнішніх обставин. А укладення договору є акт, коли суб'єкти обмежують самих себе, виявляють себе здатними керувати собою — тобто стають вільними самі по собі.У своїх поглядах на політику, державу Руссо розвиває свою концепцію Ідеї Жан-Жака Руссо "суспільного договору", постійно шукає форму виникнення умов добровільного укладення договору. Тому він відкидає феодальний устрій суспільства як такий, що продовжує культивування чистих сил природи, обмеження особистості зовнішніми силами стосовно почуттів людини. Проголошуючи суверенне право народу на укладення договору, Руссо детально розглядає проблеми конституційного устрою держави.

Висновок

Жан-Жак Руссо народився в Женеві, в сім'ї годинникаря. Став відомим після перемоги у конкурсі з питань морального прогресу. Осмислюючи роль науки у житті людства, Жан-Жак Руссо приходить до невтішного висновку: «Наші душі розбещувалися в міру того, як вдосконалювалися науки і мистецтва. Чим більше примножуються життєві вигоди, вдосконалюються мистецтва і поширюється розкіш, тим більше Ідеї Жан-Жака Руссо знесилюється істинна мужність, воєнні доблесті щезають, і все це - плоди наук і мистецтв, що вийшли з тиші кабінетів».

В історію філософської думки Жан-Жак Руссо увійшов як критик цивілізації, побудованій на суспільній нерівності. На певному етапі розвитку цивілізації виникає соціальна спільність, що користується привілеями, живе в розкоші і гультяйстві. Більша ж частина населення злидарює. В результаті у суспільстві дедалі посилюється аморалізм. Але можлива і інша соціальна модель суспільства, що ґрунтується на натуральному виробництві, де робітник і володар суміщаються в одній особі, де люди соціально рівні і морально чисті. Такою моделлю є первісне суспільство - «Золотий вік», де люди Ідеї Жан-Жака Руссо жили у злагоді з природою і один з одним. Ідея соціальної рівності людей покладена в основу концепції виховання. Головне завдання виховання - формування гармонійної особистості на основі праці в контексті загальнолюдських цінностей. Необхідно удосконалювати суспільство, прямувати до нового «Золотого віку», що прийде на зміну аморальній цивілізації. Ідеал Жан-Жака Руссо - буржуазна республіка. Жан-Жак Руссо, на відміну від ідейного супротивника Вольтера, не мав ілюзій стосовно можливостей просвітницької монархії і виправдовував революційні дії народу, що повинен удосконалити або змінити форму правління.

Руссо — прихильник деїзму. Заперечуючи церковне вчення про створення природи Богом, він водночас визнавав існування Бога, безсмертної душі. З позицій дуалізму Руссо вважав початком Ідеї Жан-Жака Руссо усіх природних явищ дух і матерію, причому матерію розглядав як пасивний початок, приписуючи активність Богові. Природа, матерія (вона ж субстанція), Всесвіт - це єдина першооснова, що не має зовнішніх причин для існування. Першооснова – це і причина, і наслідок, існує вічно, постійно змінюється й одночасно залишається тотожною стосовно самої себе.

Головні філософські та естетичні погляди Руссо:

• сповідував ідею активного втручання філософів у соціальну дійсність заради її перебудови;

• стверджував, що матеріальний світ існує незалежно від людини; вона ж пізнає його через відчуття;

• оспівував природу і той порядок, який в ній існує; викривав безлад і несправедливість, що панують у соціальному світі;

• вбачав Ідеї Жан-Жака Руссо силу людини не в розумі, а в її почуттях;

• вважав, що цивілізація не принесе щастя людям, а лише поглибить їх тяжке становище;

• покладав провину за соціальні вади на науку, мистецтво і цивілізацію.

• виступав проти обмеженості і умовності ряду принципів естетики класицизму в ім'я мистецтва;

• засуджував систему станів, ієрархій в театрі, де право на високі почуття і героїчні подвиги надавалось лише високопоставленим особам;

• відстоював реалістичні принципи;

• звертав увагу на красу і був спроможний оспівувати її;

• закликав до виховання в людях високих почуттів гуманності;

• створив культ почуття у мистецтві; відтворив зворушливі порухи серця, внутрішнього світу людини.

Список використаної літератури:

1. Давиденко Г Ідеї Жан-Жака Руссо. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII століття: навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009, - 292 с.

2. Дворцов А.Т. Руссо Жан Жак. М.: Наука, 1980, - 112 с.

3. Зіневч І. Є., Лозинський І. М. Українська радянська енциклопедія. У 12-ти томах. / За ред. М. Бажана. – 2-ге вид., - К., 1974 - 1985., Том 9, К., 1983, - 523 с.


documentaktemkv.html
documentaktetvd.html
documentaktfbfl.html
documentaktfipt.html
documentaktfqab.html
Документ Ідеї Жан-Жака Руссо