Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів

Ясно, що негативний вплив порогового токсиканту має характеризуватися значенням тієї порогової дози (або потужності дози, тобто величиною дози, віднесеної до деякого інтервалу часу), починаючи з якої з'являються несприятливі наслідки. Практика досліджень залежності між значенням дози токсиканту і його дією (ефектом) показала, що можливо кілька підходів до встановлення величини порогової потужності дози. Відповідно можливе використання наступних значень, що виявляються досвідченим шляхом (як правило, за результатами експериментів з тваринами):

• HNOEL - найбільша порогова потужність дози, яка не призводить до появи яких би то не було статистично значимих біологічних ефектів (NOEL - «no-observed-effect level», тобто рівень, при якому ніякі ефекти не Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів спостерігаються);

• HNOAEL- найбільша потужність дози, яка не призводить до появи статистично значущих несприятливих біологічних ефектів (NOAEL - «no-observed-adverse-effect level», тобто рівень, при якому не спостерігаються несприятливі ефекти);

• HLOEL- найменша потужність дози, яка призводить до появи яких би то не було статистично значимих біологічних ефектів (LOEL - «lowest-observed-effect level», тобто найнижчий рівень, при якому спостерігаються ефекти);

• HLOAEL - найменша потужність дози, яка призводить до появи статистично значущих несприятливих біологічних ефектів (LOAEL - «lowest-observed-adverse-effect level», тобто найнижчий рівень, при якому спостерігаються несприятливі ефекти).

Всі чотири величини вимірюються кількістю забруднювача, що надходить в одиницю часу в організм людини або Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів тварини і нормованого на одиницю маси тіла. Зазвичай кількість токсиканту вимірюється в міліграмах, одиницею часу служить день (доба), а одиницею маси тіла - кілограм, отже, розмірність перерахованих величин - мг/(кг·добу).

Оптимальне узгодження експериментальних даних і результатів спостережень над групами ризику означає, що є достатня інформація по всім перерахованим вище факторам. Однак на практиці таке погодження забезпечити не вдається. Тому доводиться вводити коефіцієнти невизначеності, які відіграють роль своєрідного «запасу надійності» в процесі обчислення потужності дози. Зазвичай використовують три коефіцієнти: , і , на їх добуток ділять величину порогової потужності дози:

, (4.1)

де - будь-яке з представлених вище значень порогової потужності дози, a HD - її скоректоване Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів значення.

Коефіцієнт використовується для обліку можливих міжвидових варіацій в прояві ефектів від однієї і тієї ж потужності дози, тобто він характеризує міжвидові відмінності в чутливості до токсиканту. Якщо біокінетичні особливості токсиканту і механізми його токсичності у експериментальних тварин і людей різняться сильно, то коефіцієнту приписують максимальне значення, рівне 10. Якщо біокінетіка і механізми токсичності у експериментальних тварин і людей схожі, = 1.

Коефіцієнт відповідальний за внутрішньовидові відмінності в дії токсиканту, які обумовлені індивідуальною чутливістю. Його значення можуть мінятися від 1 до 10; також зазвичай вважають = l (якщо істотні індивідуальні відмінності в чутливості до даного токсиканту не виявлено).Коефіцієнт підвищує надійність розрахунків Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів, пов'язаних з переходом від порівняно короткочасних спостережень до оцінок ефектів на значно більший період часу. Значення цього коефіцієнта може варіювати від 10 до 100. Коли потрібно оцінити HNOEL або HNOAEL для всього життя тварини або людини, а є дані тільки по короткочасним експериментам, то вважають = 10. Для оцінки ж HLOEL або HLOAEL при тих же умовах використовується максимальне значення = 100.

Таким чином, введення коефіцієнтів невизначеності , і істотно знижує значення порогової потужності дози, що зумовлено впливом ряду невизначеностей. Максимальне значення добутку коефіцієнтів .

Можна сказати, що ці коефіцієнти виконують роль факторів перестраховки, тому що в розрахунки ризику будуть входити навмисно занижені значення порогової потужності дози. Наприклад, для Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів тетраетилсвинця в результаті дослідів з тваринами було отримано значення HLOAEL, рівне 0,0012 мг/кг·добу. Але через недосконалість умов експериментів коефіцієнтам невизначеності довелося приписати найбільші значення, тому скориговане значення порогової потужності дози HD при надходженні цього токсиканту з водою або їжею склало 0,0012:10000 = 1,2-10-7 мг/кг·добу.

У випадку іншого токсиканту – фенолу – виконані експерименти характеризувалися істотно меншою невизначеністю, добуток виявився рівним 100. Оскільки значення HNOAEL було при надходженні фенолу з водою або їжею одно 60 мг/кг·добу, скориговане значення порогової потужності дози HD склало 60:100 = 0,6 мг/кг·добу.

Одиниця потужності порогової дози – мг/кг·добу – пов'язана із залежністю впливу токсиканту, що Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів надходить в організм, від маси тіла. Перед тим, як зафіксувати значення цієї дози для людей, проводяться досліди на тваринах, причому використовуються, як правило, кілька груп тварин, для кожної з них приймається середня величина маси тіла. Часто об'єктами таких дослідів стають миші, щури, морські свинки і кролики.

Агентство з захисту навколишнього середовища США сформувало і підтримує в мережі Інтернет базу даних, яка містить значення порогової потужності доз різних забруднювачів навколишнього середовища. Ця база постійно поповнюється новими даними.

Значення порогової потужності дози HD при надходженні деяких токсикантів-неканцерогенів з повітрям, водою й харчами наведені (у порядку убування граничної потужності дози) в Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів табл. 4.15-4.17.

Таблиця 4.15 - Значення порогової потужності дози HD при надходженні деяких токсикантів-неканцерогенів з повітрям

Токсиканти, що надходять з повітрям HD, мг/кг·добу
Ацетон 0,9
Фенол 0,6
Формальдегід 0,2
Бензол 9·10-3
Марганець 1,4·10-3
Ртуть (метал) 8,6·10-5
Берилій 5,8·10-6
Тетраетилсвинець Тетраэтилсвинец 5,7·10-6

Таблиця 4.16 - Значення порогової потужності дози HD при надходженні деяких токсикантів-неканцерогенів з водою і харчами

Токсиканти, що надходять з водою і харчами HD, мг/кг·добу Токсиканти, що надходять з водою і харчами HD, мг/кг·добу
Нітрати 1,6 Селен 5·10-3
Хром (Cr3+) 1,0 Молібден 5·10-3
Цинк 0,3 Срібло 5·10-3
Барій 0,2 Хром (VI) 5·10-3
Бор 0,2 Кадмій 5·10-4
Марганець 0,14 Сурма 4·10-4
Хлор 0,1 Миш’як 3·10-4
Мідь 0,04 Ртуть (хлорид) 3·10-4
Нікель 0,02 Талій (хлорид, карбонат) 8·10-5

Таблиця 4.17 - Значення порогової потужності дози HD при Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів надходженні деяких токсикантів-неканцерогенів з водою

Токсиканти, що надходять з водою HD, мг/кг·добу
Етиленгліколь
Ацетон 0,9
Нафтопродукти 0,6
Фенол 0,6
Метанол 0,5
Формальдегід 0,2
Пентахлорфенол С6С15ОН 3·10-2
Бензол 4·10-3
Вінілхлорид 3·10-3
Нітробензол C6H5NО2 5·10-4
ДДТ 5·10-4
Метилртуть Hg(CH3)2 1·10-4
Тетраетилсвинець 1,2·10-7

Як показують дані, наведені в табл. 4.15-4.17, за значенням порогової потужності дози токсичні речовини можуть відрізнятися в мільйони разів.

Нижче розглядається методика розв'язання задач, рекомендована Агентством по захисту навколишнього середовища США. При вирішенні завдань, в яких розглядається вдихання токсиканту, середньодобове його надходження , віднесене до 1 кг маси тіла людини, розраховується за формулою:

, (4.2)

де - концентрація токсиканту у повітрі, мг/м3;

- об’єм повітря, що Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів надходить до легень, м3/добу (вважається, що доросла людина вдихає 20 м3 повітря щодобово);

- кількість днів у році, протягом яких відбувається вплив токсиканту;

- кількість років, протягом яких відбувається вплив токсиканту;

- середня маса тіла дорослої людини, що приймається рівною 70 кг;

- усереднений час впливу токсиканту (або середня тривалість можливого впливу токсиканту за час життя людини), що приймається рівним 30 рокам (10950 діб).

Вищенаведений вираз для базується на вже давно відомій і використовуваній в токсикології формулі Габера, за якою обчислюють показник токсичності речовини . Для токсиканту, що надходить з повітрям, ця формула має вигляд:

, (4.3)

де - концентрація токсиканту,

- об’єм легеневої вентиляції,

- час дії токсиканту,

- маса тіла.

Якщо вирішуються Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів завдання, пов'язані зі споживанням питної води, то середньодобове надходження токсиканту з водою на 1 кг маси тіла людини визначається за декілька зміненою формулою:

, (4.4)

де - концентрація токсиканту у питній воді, мг/л;

- швидкість надходження води в організм людини, л/добу (вважається, що доросла людина випиває щодоби 2 літри води);

- кількість днів у році, протягом яких відбувається вплив токсиканту;

- кількість років, протягом яких споживається розглянута питна вода.

Величини і - такі ж, як і в формулі для надходження токсиканту з повітрям. Розмірність величини - мг/л·добу.

Якщо вирішуються завдання, пов'язані зі споживанням продуктів харчування, то середньодобове надходження токсиканту з їжею , приведене Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів до 1 кг маси тіла людини, обчислюють за формулою:

, (4.5)

де - концентрація токсиканту у розглянутому харчовому продукті;

- кількість продукту, що споживається за один рік;

- кількість років, протягом яких споживається продукт.

Величини і - такі ж, як і в формулі для надходження токсиканту з повітрям або водою. Величина має розмірність мг/кг·добу.

Після того, як обчислено середньодобове надходження токсиканту, віднесене до 1 кг маси тіла, розраховується величина, яка називається індексом небезпеки. Її позначають через (від слів Hazard Quotient) і визначають виразом:

, (4.6)

де - порогова потужність дози, значення якої наведені в табл. 4.15-4.17.

Якщо < 1, то небезпеки немає; ризику загрози здоров'ю немає.

Якщо ж > 1, то Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів існує небезпека отруєння, яка тим більше, чим більше індекс перевищує одиницю.

Якщо в повітрі, питній воді або в їжі містяться кілька токсикантів, то повний індекс небезпеки дорівнює сумі індексів небезпеки окремих токсикантів:

(4.7)

Якщо < 1, то небезпеки немає; ризик загрози здоров'ю відсутній.

Умови завдань для оцінки ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів приведені у Додатку Б.

Розглянемо приклад рішення завдань такого типу.

Вихідні дані

Припустимо, що у воді знаходяться дуже токсичні важкі метали - кадмій і ртуть, причому їх вміст дорівнює значенням відповідних ГДК в питній воді. Ці значення рівні 0,001 мг/л для кадмію та 0,0005 мг/л для ртуті. Який індивідуальний Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів ризик загрози здоров'ю, якщо людина буде пити таку воду протягом 10 років? Протягом кожного року вплив токсиканту триває в середньому 300 днів. Порогова потужність дози складає 5·10-4 мг/кг·добу для кадмію і 3·10-4 мг/кг·добу для ртуті.

CСd = ГДК = 1∙10-3 мг/л,

СНg = ГДК = 5∙10-4 мг/л,

= 2 л/добу,

= 300 діб/рік,

= 10 років,

HD(Cd) = 5∙10-4 мг/кг∙добу,

HD(Hg) = 3∙10-4 мг/кг∙добу,

= 70 кг,

= 30 років.

Рішення

Середньодобове надходження кадмію з водою на 1 кг маси тіла людини:

Індекс небезпеки:

.

Середньодобове надходження ртуті з водою на 1 кг маси тіла людини:

Індекс небезпеки:

Сумарний індекс небезпеки:

<< 1.

Висновок: ризик загрози здоров'ю відсутній.


documentaktvofh.html
documentaktvvpp.html
documentaktwczx.html
documentaktwkkf.html
documentaktwrun.html
Документ Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу порогових токсикантів